OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu, provozovaném na internetové adrese www.idealmax.cz (dále též jen „e-shop").

Prodávající

IDEALMAX s.r.o., IČ 05933731, se sídlem Luční 356/12 Vyškov 682 01.

Prodávající je zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 990040 u Krajského soudu v Brně. Prodávající není plátcem DPH. DIČ CZ05933731.

Kupující

Rozlišujeme kupujícího, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel

je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky, kterou v rámci e-shopu kupující řádně vyplní prodávajícímu.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho Objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho Objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno prostřednictvím společností: Česká pošta, s.p., Uloženka s. r. o., a Zásilkovna s. r. o.. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží naleznete na stránkách www.idealmax.cz.

Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výší bude zákazník seznámen před odesláním objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován pouze jednou.

Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku.

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v Kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet e-shopu. Číslo účtu e-shop sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy kupující obdrží kompletní produkt.

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte vyplněním formuláře Odstoupení od smlouvy, který najdete na našich stránkách www.idealmax.cz  a zašlete ho elektronicky na email: info@idealmax.cz, nebo poštou na adresu sídla firmy IDEALMAX s.r.o., Luční 356/12, Vyškov 682 01.

V případě, že kupující dle předchozího odstavce odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy kupujícím. Částka bude vyplacena na bankovní účet zákazníka. Odstoupí-li kupující od Kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

Předání předmětu reklamace, bude probíhat pouze doručením na adresu sídla firmy viz. informace na stránkách www.idealmax.cz, nebo vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamaci zboží nám prosím nahlaste prostřednictvím emailu: Info@idealmax.cz.

Následně nám zboží zašlete zpět na naši adresu:

Luční 356/12,Vyškov 682 01

Lhůta pro vyřízení reklamace

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

Závěrečná ustanovení

Momentem uzavření Kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2017


Compare